صفحه اصلی|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|سوالات متداول|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت
گزارشي مصوّر از برگزاريِ «هفته فیلمِ ایران» در شهرِ آلماتیِ قزّاقستان
گزارشي مصوّر از برگزاريِ «هفته فیلمِ ایران» در شهرِ آلماتیِ قزّاقستان
به منظورِ تعميقِ پيوندهاي فرهنگي ميان دو ملّتِ ايران و قزّاقستان و شناساندنِ موقعيّتِ شايسته سينماي معناگراي ايراني و آشناساختنِ بيشترِ علاقه مندانِ قزّاق به رويكردِ اخلاقي و خانوادگيِ سينماي ايران، گزارشي از برگزاري «هفته فيلم ايران» تقديم خوانندگان ارجمند مي گردد.
 ١٤:١٣ - چهارشنبه ٥ ارديبهشت ١٣٩٧ - نظرات : ٠بیشتر >>
گزارشِ مصوّر از برگزاریِ همایشِ «بزرگداشتِ فارابی، فیلسوفِ فرهنگ و اندیشه مدینه فاضله» در آلماتی قزاقستان
گزارشِ مصوّر از برگزاریِ همایشِ «بزرگداشتِ فارابی، فیلسوفِ فرهنگ و اندیشه مدینه فاضله» در آلماتی قزاقستان
در راستاي تقويتِ پيوندهاي فرهنگي ميان دو ملّتِ ايران و قزّاقستان و طرحِ چهره هاي مشتركِ علمي و فلسفي در ايران و آسياي مركزي، به ويژه– بازخواني و بازشناسيِ سيماي درخشانِ «حكيم ابونصر فارابي» كه در نزدِ جامعه نخبگانِ قزّاق بسيار ارجمند است، گزارشِ مصوّري از برگزاريِ همايشِ علمي، پيرامونِ شخصيّت و آثار و انديشه هاي اين فيلسوف و متفكّرِ و موسيقيدانِ بزرگ، تقديم خوانندگان ارجمند مي شود.
 ١٣:٣٦ - سه شنبه ٤ ارديبهشت ١٣٩٧ - نظرات : ٠بیشتر >>
گزارشِ مصوّر از برگزاريِ همايشِ علمي، ادبي با عنوانِ «نقشِ آبای در بیدارگریِ قومِ قزّاق»
گزارشِ مصوّر از برگزاريِ همايشِ علمي، ادبي با عنوانِ «نقشِ آبای در بیدارگریِ قومِ قزّاق»
در راستاي تحقّقِ اهدافِ فرهنگي و به منظورِ تقويتِ پيوندهاي فرهنگي ميان دو ملّتِ ايران و قزّاقستان و بالابردنِ سطحِ فهمِ دانشجويان، نسبت به چهره هاي برجستة فكري و ادبيِ قومِ قزّاق و نقشِ آنها در بيدارگري و خودشناسي و ارتقاءِ دانش و آگاهي هاي ملّي، گزارشي از برگزاريِ همايشِ علمي، ادبي پيرامونِ شاعر و متفكّرِ آغازگر و پيشروي جامعه قزاق: «آباي قونِنبايف» تقديم خوانندگان ارجمند مي شود.
 ١٢:٠٣ - دوشنبه ٣ ارديبهشت ١٣٩٧ - نظرات : ٠بیشتر >>
گزارشِ مصوّر از برپاييِ ميزگرد، پيرامونِ آفاتِ افراط گراييِ اسلامي با محوريّتِ بزرگداشتِ پيرِ طريقت: «خواجه احمد يسوي» در شهرِآلماتيِ قزّاقستان
گزارشِ مصوّر از برپاييِ ميزگرد، پيرامونِ آفاتِ افراط گراييِ اسلامي با محوريّتِ بزرگداشتِ پيرِ طريقت: «خواجه احمد يسوي» در شهرِآلماتيِ قزّاقستان
به منظورِ تعميقِ پيوندهاي فرهنگي ميان دو ملّتِ ايران و قزّاقستان و بالابردنِ سطحِ دانشِ دينيِ جوانان و به انگيزة بررسيِ آفات و مضرّاتِ افراط گراييِ اسلامي و راه هاي پيشگيري و مقابله با آن، با دعوت از انديشمندان و صاحب نظران و تاكيدِ ويژه بر شخصيّتِ عارفِ بزرگِ اسلامي: «خواجه احمد يسوي»، ذيلا گزارشِ مصوّري از برگزاريِ اين ميزگرد كه با موضوعِ نقشِ آموزه ها و تعاليمِ عرفاني در بازداشتِ جوانان از پيوستن به گرايش هاي افراط گرايانه و ستيزه جويانه به نام دين، برپا گرديد- براي مطالعه خوانندگان ارجمند مي آيد:
 ٠٨:٤٩ - سه شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠بیشتر >>
گزارشِ مصوّري از همايشِ علمي و ادبي، پيرامونِ مُشابهت هاي فكريِ «آباي » و « نيما»
گزارشِ مصوّري از همايشِ علمي و ادبي، پيرامونِ مُشابهت هاي فكريِ «آباي » و « نيما»
به منظورِ تعميقِ پيوندهاي فرهنگي ميان دو ملّتِ ايران و قزّاقستان و بالابردنِ سطحِ فهمِ دانشجويانِ قزّاق از جريان هاي نوگراي فكري و ادبي، گزارش مصوّري از برگزاريِ همايشِ علمي، پيرامونِ دو شاعر و متفكّرِ آغازگر و پيشروي معاصر: «آباي قونِنبايف» و «نيمايوشيج» تقديم مي گردد:
 ٠٨:١٦ - دوشنبه ٢٧ فروردين ١٣٩٧ - نظرات : ٠بیشتر >>
گزارشي از چاپِ كتابِ « تاريخ و ادبيّاتِ قزّاق » از سوي وابستگيِ فرهنگيِ ايران در آلماتيِ قزّاقستان
گزارشي از چاپِ كتابِ « تاريخ و ادبيّاتِ قزّاق » از سوي وابستگيِ فرهنگيِ ايران در آلماتيِ قزّاقستان
رهيافت و رويكردِ وابستگيِ فرهنگيِ ايران در آلماتيِ قزّاقستان، اين است كه در كنار برنامه هاي آموزشي و تبليغي، كارهاي پژوهشيِ ماندگار را نيز در دستور كارِ خويش قرار دهد. بر پايه اين راه و رويّه، متوجّه شديم كه در كشورِ پهناور قزاقستان و در ميانِ طبقه تحصيلكرده و جامعه نخبگان كه دلبستگيِ فراواني به ايران و فرهنگِ ايراني دارند، به ويژه، آنهايي كه دلداده ادبياتِ پُربار فارسي هستند و در عالم معنا و مفهوم، خود را از شاگردانِ معنويِ بزرگاني همچون: فردوسي و خيّام و مولوي و سعدي و حافظ مي دانند، جاي كتابي به زبان قزّاقي كه بازنماي پيوندهاي وثيقِ تاريخي و ادبي ميان دو ملّت باشد و به ويژه، فارسي آموزان را به كار آيد، خالي ست.
 ٠٧:١٣ - سه شنبه ٢٩ اسفند ١٣٩٦ - نظرات : ٠بیشتر >>

گزارشي مصوّر از برگزاريِ «هفته فیلمِ ایران» در شهرِ آلماتیِ قزّاقستان
گزارشِ مصوّر از برگزاریِ همایشِ «بزرگداشتِ فارابی، فیلسوفِ فرهنگ و اندیشه مدینه فاضله» در آلماتی قزاقستان
گزارشِ مصوّر از برگزاريِ همايشِ علمي، ادبي با عنوانِ «نقشِ آبای در بیدارگریِ قومِ قزّاق»
گزارشِ مصوّر از برپاييِ ميزگرد، پيرامونِ آفاتِ افراط گراييِ اسلامي با محوريّتِ بزرگداشتِ پيرِ طريقت: «خواجه احمد يسوي» در شهرِآلماتيِ قزّاقستان
گزارشِ مصوّري از همايشِ علمي و ادبي، پيرامونِ مُشابهت هاي فكريِ «آباي » و « نيما»
گزارشي از چاپِ كتابِ « تاريخ و ادبيّاتِ قزّاق » از سوي وابستگيِ فرهنگيِ ايران در آلماتيِ قزّاقستان
گزارشي مصوّر از برگزاریِ «المپیادِ زبانِ فارسی» در دانشگاهِ آبلایخانِ قزّاقستان
گزارشي پيرامونِ فصلنامه روسي زبانِ علمی و پژوهشيِ « ایران نامه »
گزارش مصوّر از برگزاري «المپیاد زبان فارسی» در دانشگاه الفارابی در شهر آلماتي قزاقستان
گزارش مصوّري از برگزاريِ «المپیاد زبان فارسی» در دانشگاهِ دخترانه ژمپو در آلماتيِ قزّاقستان
Copyright © 2009 I.C.R.O. All rights reserved. رايزني فرهنگي ج .ا.ا - قزاقستان